گروه
تولیدی و بازرگانی
دریاباری

شرکت آرمان دانه پارسیان: تمام محصولات تولیدی گروه دریاباری تحت برند آرمان دانه پارسیان به بازار عرضه می گردد این شرکت با تکیه بر زیر ساختهای تولیدی و دانش به روز تغذیه دام،طیور و آبزیان عهده دار تمام مسائل فنی، کیفی و کمی محصولات تولیدی این گروه شامل انواع کنسانتره، مکملهای ویتامینه و معدنی ، پیش مخلوطها، پرمیکسهای درمانی  و بهبود دهنده می باشد.

در سال 1396 بخش تولیدی از گروه دریاباری با تولید انواع خوراک آماده به شکل آردی، کرامبل و پلت، انواع کنسانتره و مکمل برای مصرف دام، طیور و آبزیان به شکل تخصصی و ویژه نژادهای مختلف، فعالیت خود را بصورت برون سپاری آغاز نمود. در تابستان سال 1400 ...

شرکت پارسیان دانه تاراز: در سال 1396 بخش تولیدی گروه دریاباری با تولید انواع خوراک آماده به شکل آردی، کرامبل و پلت، انواع کنسانتره و مکمل برای مصرف دام، طیور و آبزیان به شکل تخصصی و ویژه نژادهای مختلف،

شرکت پارسیان دانه تاراز: در سال 1396 بخش تولیدی گروه دریاباری با تولید انواع خوراک آماده به شکل آردی، کرامبل و پلت، انواع کنسانتره و مکمل برای مصرف دام، طیور و آبزیان به شکل تخصصی و ویژه نژادهای مختلف،

محصولات